بمناسبت زادروز شهید هادی رضایی نسب

چشم می گشایم به آسمان زیراکه وجودت را احساس می کنم ،

چشم می گشایم به کهکشان وجودت…

قلم در دستانم جای نمی گیرد،

پرواز می کند و در دستان فرشتگان جای می گیرد!

زیراکه شهادت والاتر از آن است که من آن را وصف کنم ….

فرشتگان آیه آیه نور به لب و تاجی از گلهای بهشت به سر و نوری ازعشق وجودت همراه خود دارند هادی جان

از آسمان باران شادی و غم می بارد زیراکه روز تولدت را تبریک می گویند، از آسمان فرشتگان دست در دست آیه ها با نور می آیند… قلم باز پرواز می کند و در دستان خورشید جای می گیرد…

خورشید لبخندزنان ، هوراکشان تولدت را با هزاران فرشته ، ماه و ستارگان ، با مرکب عشق به روی قلب کهکشان می نویسد و تولد تو را تبریک می گوید هادی جان

شادی روح شهدای صلوات

دیدگاه شما چیست؟